Framtidens by – Bredbandsbullerbyar

Om utbildningen

Kurs i hållbar byutveckling: Möt utmaningarna att ställa om till hållbara lokalsamhällen och postfossil matproduktion!

Många drömmer om att bo i en by, men vad är en by och en bygd i djupare bemärkelse och vad är det vi människor längtar efter? Det finns massor av ansamlingar av hus men ytterst få byar, kvarter och lokalsamhällen som idag fungerar på ett hållbart sätt för människor och natur.

Denna kurs vänder sig till dig som i tanke och handling vill utforska vad en by är till sitt väsen, liksom hur en hållbar bykultur kan växa fram i mötena mellan – hjärna, hjärta och hand. Med hjälp av kreativa och praktiska övningar, dialog, reflektion, studiebesök och inspirativa möten söker vi lokala lösningar på globala kriser. Vi utforskar hur byns, platsens och den lokala matens renässans behövs för att nå målen i Agenda 2030.

Framtidens by är en konkret utforskning av hur ”Det nya miljonprogrammet” kan manifesteras, hur vi kan vända flyttströmmarna, återbefolka landsbygden och möjliggöra minst ½ miljon nya arbetstillfällen inom framtidens postfossila jordbruk fram till år 2030.

Kursen har sina rötter i en mångfaldsrörelse som förverkligar en hållbar, rättvis och meningsfull framtid med början i det lokala och med bland annat regenerativa ekonomier och näringar, samförsörjning och andelsjordbruk, relationsmat, lokal rådighet och lokala rättigheter samt full delaktighet och meningsfulla gemenskaper. Det handlar om byn som kultur och förhållningssätt.

Att odla eller bygga hållbart är relativt enkelt. Men hur förverkligar vi en levande, meningsfull och mångfaldig gemenskap med hållbara relationer och sociala processer, i nära samverkan med ekosystemen? Hur medskapar vi en hållbar kultur byggd på lust, längtan och tillit? Här får du chansen att tillsammans med andra, utveckla den processkompetens och de förhållningssätt som behövs.

Detta blir en inspirerande, engagerande och kanske utmanande gemensam resa och utforskning där frågorna är viktigare än svaren! I byn behövs allas erfarenheter och kunskaper, såväl praktiska som teoretiska. Därför är mångfald och inkludering viktigt. Vi lär av och med varandra med hjälp av frigörande ekopedagogiken – folkbildning med tydliga ekologiska ramar. Målet är att vi tillsammans fördjupar kompetenser, förmågor och förhållningssätt som byutvecklare och bärare av bykultur.

Ansvariga för kursen är Nikolas Berg och Ingrid Berg, ekopedagoger, kreatörer och inspiratörer med mångåriga erfarenheter inom hållbar omställning.

Kursinnehåll

Vi kommer under utbildningen utforska byn ur sex olika perspektiv som speglas i temat för varje kurshelg. De sex infallsvinklarna är:

Den lekande byn:  Skapande, lek, gemenskap och möten i meningsfullt arbete är viktiga ingredienser för att leva ett liv i balans, individuellt och som grupp. Vi utforskar vår egen roll som medskapare av en hållbar kultur, som kulturskapare. I ett kreativt gemensamt utforskande har vi möjlighet att väcka liv i lusten och lusten till livet.

Den växande byn:  Hur skapar vi blomstrande, kreativa, innovativa och attraktiva bygder och samhällen? Hur förverkligar vi lokal ekonomi och företagande, ekoprenörskap, där pengar för samman människor istället för att skapa klyftor, där kapitalet är tillit snarare än tillväxt och målet är relationer före transaktioner? Vad är det som ska växa och när för att förverkliga en hållbar framtid? Det här är några frågor som vi utforskar under denna delkurs.

Den lärande byn: Att lära för livet, att ständigt förhålla oss lärande individuellt och tillsammans på sätt som möjliggör hållbara och dynamiska byar och gemenskaper, är det möjligt? Att ställa om till hållbarhet innebär en djup lärprocess, ett nyfiket sökande ”utanför ramarna” i övergången till en jordcentrerad världsbild. Vi utforskar processverktyg och förhållningssätt som bygger förändringskompetens – där vi visionerar, agerar, erfar och reflekterar som aktiva medskapare och förändringsagenter.

Den demokratiska byn:  Demokrati har förvandlats till en konvention, något vi ansluter oss till och anser oss begripa. Det behövs en djupare förståelse för hållbar, lokal demokrati byggd på mångfald, ansvar, delaktighet och självorganisering. Delkursen är delvis utformad som en upplevelsebaserad lärprocess där gruppen utforskar självorganisering. Hur fattar vi beslut som är legitima för alla berörda och därigenom hållbara för bygemenskapen?

Den jordnära byn:  Hållbara samarbeten i levande gemenskaper grundas i ett helhetsperspektiv, en jordcentrerad världsbild. Vi utforskar praktiska, systembaserade kretsloppslösningar där byn är en del av landskapet och ekosystemen. Där naturen, platsen och människan samverkar i en ömsesidig relation för allas bästa, och vi berikar livets mångfald med hjälp av traditionell kunskap och ny teknik.

Den läkande byn:  Förverkligandet av nya hållbara gemenskaper kan ses som en inre resa där vi läker en ohållbar konsumtionskultur för att möjliggöra nya framtider. Vi utforskar hur läkning kan gå till i relation till oss själva, varandra, omvärlden och naturen – med våra egna behov av fysisk hälsa och meningsfulla sammanhang.

Bakgrund och historik

Kursen Framtidens by – bredbandsbullerbyar (Facebooksida Bredbandsbullerbyar – framtidens by) bygger påmångåriga erfarenheter kring utmaningarna och möjligheterna med att förverkliga hållbara lokalsamhällen. Innehållet har växt fram ur visioner och initiativ som Bredbandsbullarbyar och Det nya miljonprogrammet (för återbefolkning av landsbygden) samt Nipakademin som återskapar Ångermanlands landsbygd genom nystartade hållbara gröna näringar och utbildningsverksamhet. Arbetet utvecklas i teori och praktik med hjälp av bl a systemteori, omställningsprinciper, ekopedagogik och en jordcentrerad världsbild.

Med Nipakademin som huvudman utformades och startades den första utbildningen 2017 av en arbetsgrupp bestående av Thorsten Laxvik, David Bennett, Ingrid Berg och Nikolas Berg. De två sistnämndahuvudansvariga för denna kurs. En samarbetspartner blev bostadsbolaget Solatum i Sollefteå kommun som startade en process för att möjliggöra den första bredbandsbullerbyn. Idag har arbetsgruppen bildat Byakademin, som är huvudman för utbildningen. Maria Engelbrektsson är den femte medlemmen.

Arbetsformer

Fyra av kursträffarna förläggs till Karlskoga folkhögskola. Vi genomför flera studiebesök i trakten för att kunna ta del av konkreta och lokala exempel och erfarenheter av byskapande, entreprenörskap och omställning till hållbarhet. Övriga kursträffar förläggs till andra orter i landet där vi kan ta del av erfarenheter och  inom de frågor som behandlas i utbildningen.

Du som söker behöver ha en nyfikenhet och villighet att utforska relationellt förhållningssätt och ett utforskande lärande. Där kunskapen växer fram genom möten, i en dialog med respekt för allas perspektiv. Förutom detta är det bra om du har någon av dessa ingångar i din ansökan: Erfarenhet av gemenskaper eller vilja att utforska gemenskaper på olika sätt, längtan efter en annan form av samhälle än dagens, en vilja att påverka och delta i en förändring, nyfikenhet på hur vi kan skapa hållbarhet på alla plan eller andra längtor efter mening och livskvalitet som du inte har definierat.

Du förväntas att mellan delkurserna fortsätta lärandet och utforskandet genom olika hemuppgifter där du i grupp fördjupar förmågan att medskapa en hållbar framtid.

 • Studierna sker på distans 50%. Kursen består av sex delkurser/intensivhelger, där fyra är förlagda till Karlskoga folkhögskola och två på andra orter: Söderhamn i Hälsingland och Brunnsvik, Ludvika i Dalarna.
 • IT/Internet: kursen kräver att du har tillgång till dator och internetåtkomst. Kursen sköts via en digital kursplattform. Webbläsaren Chrome är att föredra.
  Skrivande och diskussioner mellan träffarna kommer till att ske via kursplattformen.
 • Kursen bygger på självorganisering, delaktighet och ansvar. Vi ledare håller en struktur men ser oss som medskapare tillsammans med er deltagare. Elevlärare och lärarelever, enligt ekopedagogiska principer. 
 • Gästföreläsare/inspiratörer och studiebesök kommer att ingå i kursen.
 • Hemuppgifter ges mellan kursträffarna. Kan vara både individuellt och för stödgruppen.

Boende, material & kostnader

 • Mat, boende debiteras med 1400 kr per kursträff, och innebär del i dubbelrum eller flerbäddsrum.
 • En bekräftelseavgift på 250 kr tas ut i samband med antagning.
 • Boendet i Karlskoga är på elevhemmet och vi äter i skolans restaurang. 
 • Boende i Söderhamn förläggs på lämplig plats med enklare vandrarhemsstandard, och vi lagar den mesta maten tillsammans som del av gemenskapandet. På Brunnsvik bor vi på skolans vandrarhem och lagar en mindre del av maten själva.
 • Obligatorisk avgift för material och litteratur: Ca 650 kr. Kursen är i övrigt kostnadsfri.

Planerade träffar
HÖSTTERMIN: 22/8–22/12 2022

 • Den lekande byn, 26–28 augusti, Karlskoga folkhögskola
 • Den växande byn, 23–25 september, Söderhamn
 • Den lärande byn, 18–20 november, Karlskoga folkhögskola

VÅRTERMIN: 9/1–2/6 2023

 • Den demokratiska byn, 2–5 februari, Karlskoga folkhögskola. OBS! Tre nätter
 • Den jordnära byn, 31 mars-2 april, Karlskoga folkhögskola
 • Den läkande byn, 12-14 maj, Brunnsvik, Ludvika.

Inträdeskrav

Du behöver skriva ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen och där du kan delge dina:

 • erfarenheter av by (om du har några), gemenskaper, demokrati och delaktighet. 
 • reflektioner kring omställning liksom om den mat du äter och hur den produceras.
 • tankar om vad du vill utforska och utveckla genom ditt deltagande. 
 • längtor efter meningsfullt liv och försörjning, boende och sammanhang.
 • eller något helt annat som gör att du vill delta i kursen.

Se det här som en inspiration till ditt personliga brev, inte som något som måste följas. 

Har du frågor om kursen? Kontakta kursansvariga Nikolas eller Ingrid. Deras uppgifter hittar du längre ned på sidan.

Ansökan

På grund av ändrade förutsättningar kommer Karlskoga folkhögskola inte att genomföra kursen Framtidens by, med start i augusti 2023. Kursen kan förhoppningsvis genomföras senare eller i annan regi. Vid frågor kontakta kursansvariga.

Du kan dock göra en intresseanmälan här nere.

Undervisande personal

All personal

Nikolas Berg

Kursansvarig Ekopedagogik

Ingrid Berg

Kursansvarig

Fler under Övriga profilkurser

Alla utbildningar