Ekopedagogik – Att skapa fred med jorden

Om utbildningen

Hur skapar vi fred med jorden? Hur lär vi oss att leva i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva? Vi erbjuder en utbildning där du får utforska hur du kan frigöra din och andras handlingskraft som medskapare av en ekologisk fredskultur, där allt liv har rättigheter. 

Lärande för hållbarhet är en central strategi för att möta utmaningarna från dagens ohållbara industrimoderna kultur och möjliggöra framväxten av ett långsiktigt hållbart cirkulärsamhälle. Det behövs ett språng för hållbart lärande, från perspektiv som sätter människan i centrum till synsätt som integrerar människan i planetens kretslopp. Ekopedagogiken tillför ett sådant språng – ett samlande namn på den lärrevolution som redan pågår i många delar av samhället.

Ekopedagogiken främjar ett kulturellt skifte i relationen mellan människan och resten av naturen, från ensidig kontroll och dominans till en mångfaldig fredskultur byggd på samverkan och ömsesidighet. Det är en rättighetspedagogik som knyter samman människans och naturens rättigheter. Denna “jordens pedagogik” är inte en metod utan ett förhållningssätt och sammanhang som är tillämpbart i all sorts lärande – formellt, icke-formellt och informellt. Den bygger vidare på Paulo Freires frigörande pedagogik, men med tydliga ekologiska ramar – folkbildning 2.0 som möjliggör lärande för hållbarhet med sikte bortom Agenda 2030. 

Kursen vänder sig till dig som är utbildare, ledare, ”barfotapedagog” eller engagerad medborgare och som vill stärka din och andras förmåga att vara förändringsagenter och medskapare av en hållbar “glokal” kultur inom olika sammanhang: folkbildning, utbildningsväsende, myndigheter, näringsliv, forskning eller civilsamhälle. Under året lär vi av och med varandra när vi utforskar ekopedagogiska förhållningssätt och perspektiv, för personlig och professionell fördjupning.

Syfte och målsättningar

Syftet med utbildningen är att du tillsammans med andra ges möjlighet att utforska och fördjupa ditt pedagogiska ledarskap när det gäller att skapa, stödja och vidmakthålla lärmiljöer och lärprocesser som: 

 • främjar innovativt, transformativt och integrativt lärande – för syn- och tankevändor
 • frigör handlingskraft och vänder klimatångest till konstruktivt engagemang
 • förstärker förändringskompetensen för ett hållbart och regenerativt samhälle i alla bemärkelser – ekologiskt, kulturellt, socioekonomiskt och mänskligt. 

Målen är att du som deltagare ska få möjlighet att:

 1. Studera ekopedagogikens bakgrund, historik, rötter och influenser.
 2. Utforska hur odlandet av hållbar kultur ger hävstänger för hållbara systemskiften.
 3. Ta del av naturens rättigheter som kulturellt lärande, politisk rörelse och juridisk idé.
 4. Lära om sambanden mellan ekopedagogik, hållbar fredskultur och naturens rättigheter.
 5. Stärka din förmåga som planetär medskapare, förändringsagent och kulturbärare.
 6. Träna dig i att skapa och vidmakthålla lärmiljöer som möjliggör hållbar förändring.
 7. Praktisera ekopedagogiska förhållningssätt för individer, grupper och organisationer.

Upplägg och pedagogik

 • Utbildningen innehåller sex delmoment som sträcker sig över två terminer. 
 • Varje moment innehåller en fysisk kursträff, totalt tre träffar per termin. 
 • Tre av kursträffarna äger rum på Karlskoga folkhögskola, övriga i Brunnsvik utanför Ludvika. 
 • Sista kursträffen inkluderar tre nätter, övriga omfattar två nätter. 
 • Varje kursträff inleds med lunch kl 12 första dagen och avslutas med fika kl 15.

På träffarna blandas föreläsningar och studiebesök med samtal, reflektioner och övningar. Även platserna och miljön där träffarna äger rum bidrar till lärandet, liksom externa inspiratörer. Mellan träffarna pågår utbildningen genom kommunikation och diskussion på webbforum, individuella litteraturstudier och hemuppgifter samt i stödgrupper och online-seminarier. Deltagarna arbetar med personliga projekt eller forskarfrågor som redovisas löpande. Utbildningen baseras till stor del på boken ”Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden” där ekopedagogiken finns formulerad.

I enlighet med den frigörande ekopedagogiken är grupprocessen och delaktighet viktigt. Fokus ligger inte på instrumentell undervisning, utan på att skapa utforskande lärmiljöer för ömsesidigt lärande där frågor är viktigare än svar och lärandet sker med hela kroppen och alla sinnen. Det är miljöer som underlättar medledarskap och självorganisering, som ger utrymme att påverka och medskapa. Lärarens ansvar ligger i att möjliggöra detta snarare än att leverera färdig kunskap. Den kollektiva visdomen lyfts fram genom jämlikheten i cirkeln, respekten för mångfalden samt relationella och rättighetsbaserade förhållningssätt – en subjektifiering av alla ingående aktörer.

Delmoment, teman och innehåll
Delmoment 1-3 genomförs under vårterminen 2022, 10 januari – 3 juni.
Följande teman tas upp under respektive moment:

1. Introduktion: Ekopedagogik för en hållbar och rättighetsbaserad fredskultur 
Tid och plats för fysisk träff: Karlskoga folkhögskola, 28-30 januari
Huvudteman:

 • Ekopedagogik: En resa från åskådare till medskapare genom livets lärande möten.
 • Naturens rättigheter: En inkluderande och mångfaldig vision för samhällstransformation.
 • Hållbar kultur: Att möjliggöra kulturella skiften som hävstång för systemskiften.

2. Att lära i mötet med varandra: relationellt förhållningssätt och självorganisering
Tid och plats för fysisk träff: Karlskoga folkhögskola, 11-13 mars
Huvudteman:

 • Mötet med varandra: Att lära om gemenskap.
 • Relationell omtanke: Att förstå jorden som levande system.
 • Självorganisering: Att knyta an till plats som grund för hållbarhet.

3. Att lära i mötet med naturen: inre omställning och konstruktiv handling
Tid och plats för fysisk träff: Brunnsvik Ludvika, 13-15 maj
Huvudteman:

 • Mötet med naturen: Att lära om förändring.
 • Inre omställning: Att vara den förändring vi vill se i världen.
 • Konstruktiv handling: Kraften i våra ställningstaganden.

Sommaruppehåll.
Delmoment 4-6 genomförs under höstterminen 2022. 22 augusti – 21 december


4. Att lära i mötet med oss själva: ekologisk känslighet och kreativt utforskande
Tid och plats: Brunnsvik Ludvika, 2-4 september
Huvudteman:

 • Mötet med oss själva: Att lära om subjektivitet.
 • Ekologisk känslighet: Känslor som kompass för en värld i balans.
 • Kreativt utforskande: Att ge vår unika gåva till världen.

5. Att lära i mötet med världen: kulturellt berättande och mångfaldens intelligens
Tid och plats: Brunnsvik Ludvika, 14-16 oktober
Huvudteman:

 • Mötet med världen: Att lära om (ny)ordning.
 • Kulturellt berättande: Berättelser som läkning och visionerande.
 • Mångfaldens intelligens: Samverkan som ger synergier.

6. Integrering: Att bygga lärande ekosystem för en hållbar fredskultur
Tid och plats: Karlskoga folkhögskola, 1-4 december
Huvudteman:

 • Lärande ekosystem: Att härma naturens sätt att lära genom åtta förhållningssätt.
 • Ekopedagogikens vision: En hållbar kultur där allt levande har rättigheter.
 • Den fortsatta lärresan: Att förhålla sig lärande genom livets alla möten.

Avgifter

Kursen är kostnadsfri. En serviceavgift på 250 kr tas ut, liksom en avgift för studiematerial på 650 kr
Kostnad för mat och boende tillkommer, 1400 kr för varje kurstillfälle.

Bakgrund och historik

Sent i livet formulerade Paulo Freire ekopedagogiken som en utveckling av den frigörande pedagogiken, en grundpelare i svensk folkbildning. Grunderna formades vid miljötoppmötet i Rio de Janeiro 1992 och vidareutvecklades som del av “Earth Charter”, en internationell deklaration för en hållbar framtid som antogs år 2000. Ekopedagogik förhåller sig kritisk till traditionell miljöpedagogik som ofta har betraktat naturen som objekt skiljt från människan. Rättighetsperspektivet på allt levande innebär att erkänna ekosystemen som subjekt med unika egenvärden och inte bara en ägodel med nyttovärden för människan. Där frigörande pedagogik står för alla människors rättigheter, utvidgar ekopedagogiken rättighetstänkandet från att främst fokusera på mänskliga individer till att omfatta folkgrupper, lokalsamhällen och hela ekosystem. 

Hållbart lärande sker inte nödvändigtvis i klassrum eller föreläsningssalar, utan i livets olika möten – upplevelsebaserade möten med naturen, omvärlden, varandra och platsen samt oss själva. Samt inte minst i mötena mellan hjärna, hjärta och hand där en hållbar kultur kan växa fram. I dessa lärande möten odlas förhållningssätt som frigör förmågan att agera konstruktivt och kreativt i spänningsfälten mellan dagens verklighet i form av globala kriser, och våra visioner. De trygga lärmiljöerna främjar kritisk reflektion och självreflektion med tankesprång som inte bara möjliggör nya sätt att se och förhålla sig till naturen, utan en omdefiniering av egna roller och identiteter – från konsument till “jordling” och världsmedborgare. Ekopedagogik ger vägledning i övergången från det industrimoderna samhället, där vi ofta sett oss som “jordens härskare”, till kretsloppsbaserade gemenskaper där vi (åter)integrerar oss i jordens livsväv. 

Ekopedagogiken är relativt ny i Sverige som sammanhang, även om många utbildningar rör sig i den riktningen och olika pedagogiska strömningar kan känna igen sig i perspektiven. Den erbjuder en samlande vision för den jordintegrerade “lärrevolution” som pågår inom flera delar av samhället. Den har visat sig kunna bidra till gemensamma plattformar för olika folkrörelser och grupper, däribland arbetarrörelsen, miljörörelsen, trossamfund och urfolk. Utöver att stärka lärande för hållbarhet inom civilsamhället, kan den även vägleda strategiska lärprocesser för omställning inom bland annat offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Utbildningsansvariga, huvudorganisationer

Huvudansvariga för utbildningen är ekopedagogerna Ingrid Berg och Nikolas Berg. Som ekopedagoger, kreatörer och inspiratörer har de mångåriga erfarenheter av att vägleda lärande för hållbarhet genom längre utbildningar, föreläsningar och förändringsprocesser inom grupper och organisationer. Tillsammans driver de utbildningsföretaget Medskaparna, är medgrundare till ByAkademin och Ekopedagogiska föreningen samt ansvarar för ettåriga distansutbildningen ”Framtidens by – bredbandsbullerbyar” om hållbara lokalsamhällen på Karlskoga folkhögskola. I samverkan med forskaren Martin Hultman vid Chalmers har de skrivit boken ”Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden. Ekopedagogik och juridik som hållbar samhällspraktik.” Boken ingår som studielitteratur i utbildningen. 

Medledare är Lina Petersdotter Johansson, medgrundare av Ekopedagogiska föreningen och kursledare med fokus på lajvpedagogik, djur- och naturkontakt samt urfolkstradtioner. En huvudorganisation bakom utbildningen är Ekopedagogiska föreningen i Sverige.

Ansökan

Ansökan stängd.

All personal

Nikolas Berg

Kursansvarig Framtidens by & Ekopedagogik

Ingrid Berg

Kursansvarig Framtidens by & Ekopedagogik

Fler under Övriga profilkurser

Alla utbildningar