Ekologisk demokrati – för rättighetsbaserad omställning

Om utbildningen

En terminskurs på Karlskoga folkhögskola med tre närträffar och mellanliggande online-träffar. CSN-berättigad, halvtid distans.

Begränsat antal platser. Ansökningar behandlas i tidsordning.

Tar vi demokratin för givet? 

Demokrati är ingen självklarhet utan behöver ständigt förnyas, en medskapande process där alla behövs. Vi behöver inte bara demokratiska strukturer, utan också en demokratisk kultur där vi kan uppleva att vi är del av lokala demokratiska processer och kan påverka sammanhang som berör oss. Idag är detta extra viktigt, när demokratin hotas av totalitära krafter runt om i världen. De ekologiska kriserna visar samtidigt att vi behöver utveckla demokratin och även erkänna ekosystemens röster och rättigheter, liksom rättigheter för folk, kulturer och samhällen som lever i symbios med sina lokala livsmiljöer. 

Vad innebär en livgivande demokrati byggd på mångfald, som inkluderar såväl människor som våra livsmiljöer? Hur kan vi förverkliga ekologisk och cirkulär demokrati för en hållbar och rättighetsbaserad omställning? Hur värnar vi en levande demokratisk kultur inom planetens gränser, med utgångspunkt i självorganiserande och inkluderande lokalsamhällen? Hur kan vi lära oss hantera spänningsfält och konflikter på sätt som stärker demokratin? Hur skapar vi delaktighet i cirkulärande samhällen och organisationer, integrerade i naturens kretslopp? Det är några av de frågor som utforskas i kursen.

Syfte, målsättningar och arbetssätt

Syftet med kursen är att stärka deltagarna i att frigöra hopp och handlingskraft som aktiva förändringsagenter och medskapare av ekologisk demokrati, med stöd av trygga lärmiljöer och ömsesidigt lärande. Målet är att deltagarna får möjlighet att utforska och tillämpa kursens fredsfrämjande förhållningssätt för att stärka och vägleda framväxten av ekologisk och demokratisk kultur i sina organisationer och närsamhällen, liksom i samhället som helhet. 

Arbetssätten baseras på ekopedagogik, en rättighetspedagogik som förenar människans och naturens rättigheter, ekologisk och social hållbarhet, klimaträttvisa och en meningsfull samhällsutveckling. Deltagarna vägleds i en utforskning av olika teman och frågeställningar kring ekologisk demokrati, där även ekosystem och icke-mänskliga arter har röst och rättigheter. Föreläsningar varvas med samtal, reflektion och interaktiva övningar. 

Några inspirationskällor är indiska författaren Vandana Shivas tankar om jordlig demokrati, Ellinor Ostroms forskning kring självorganisering i allmänningar, freds- och konfliktforskning, globala rörelser för fred och rättvisa, lokala demokratiexperiment samt kursledarnas erfarenheter av att vägleda demokratiprocesser och utvecklingen av hållbara lokalsamhällen.

Kursledarna Nikolas Berg och Ingrid Berg har utformat och lett ett flertal folkhögskolekurser baserade på ekopedagogik, med rötter i Paulo Freires frigörande pedagogik. De är medförfattare till böckerna “Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden” samt “Framtidens by – när lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra”. Tillsammans driver de bildningsföretaget Medskaparna där de samverkar med olika samhällsaktörer i att utforma lärande för hållbarhet.

Huvudorganisationer för utbildningen är Ekopedagogiska föreningen och Byakademin i samverkan med Karlskoga folkhögskola.

Grundfakta om kursupplägget

 • Detta är en CSN-berättigad terminskurs på halvtid distans. 
 • Kursen genomförs med tre närträffar på Karlskoga folkhögskola under höstterminen 2024, 26 augusti – 20 december. 
 • Skolan erbjuder mat och boende i dubbelrum som standard, se kostnader och olika alternativ nedan.
 • Varje kursträff börjar med gemensam lunch kl 12.00 den första dagen, kursstart 13.00. Vi avslutar kl 15.00 den sista dagen på träffen och fikar tillsammans efter det.
 • Utöver de tre närträffarna genomförs även online-träffar.
 • Deltagarna organiserar sig i basgrupper som fördjupar lärandet mellan träffarna.

Delmoment och teman

Träff 1: Demokratins rötter
Vi utforskar demokratins rotsystem.

Datum: 30 augusti – 1 september, tre dagar och två övernattningar.

Vi utforskar demokratins rotsystem och vad som ger den varaktig livskraft. Demokratins främsta produkt är kanske tillit snarare än effektiva beslutsprocesser, samtidigt som tilliten är kittet i demokratin. Demokrati handlar i grunden om hur vi organiserar våra relationer för att inkludera alla i medskapandet av framtiden. Det är en ständig lärprocess. Idag behöver vi förstå hur de rättigheter som ligger till grund för demokratin behöver utvidgas från människan till resten av naturen. Detta är innebörden i ekologisk demokrati, en frigörande berättelse som alla kan vara delaktiga i att sprida.

Träffen innehåller följande delmoment:

Introduktion 

 • Ekologisk demokrati: Bakgrund, sammanhang och historik.

Demokratins rötter

 • Demokratins bas: Tillit och relationer.
 • Lärande för demokrati i vår tids spänningsfält.

Demokratins livskraft

 • Subjektifiering – hjärtat i rättighetsbaserad demokrati.
 • En ny berättelse: En ekologisk, demokratisk kultur.

Träff 2: Demokratins handling
– Att förverkliga en jordad, demokratisk kultur.

Datum: 3-6 oktober, fyra dagar och tre övernattningar.

Hur förverkligar vi en jordad, demokratisk kultur? Hur fattar vi beslut som inkluderar alla berörda, inklusive ekosystemen och framtida generationer? Hur kan vi förnya den demokratiska andan genom lokala demokratiprocesser? Hur håller vi demokratin levande i ett postfossilt samhälle? Vad innebär det för demokratin att möjliggöra blomstrande lokalsamhällen med rådighet över sina egna resurser, inklusive lokal produktion av mat och energi, bortom kolonialism och nyliberalism? Hur värnar vi demokratin i en tid då den hotas av totalitära krafter? Det är frågor som utforskas i denna träff, genom bl a upplevelsebaserat lärande där gruppen får pröva på en behörighetsprocess med många bottnar.

Träffen innehåller följande delmoment:

Översikt: Den större lärresan

 • Att vägleda lärprocesser för demokrati.

Demokratins handling

 • Demokrati i praktiken: lokal självorganisering.
 • Att värna demokratin i konstruktiv handling.

Träff 3: Demokratins rörelse
Att integrera, fördjupa och sprida det demokratiska engagemanget.

Datum: 22-24 november, tre dagar och två övernattningar.

Varje steg vi tar berättar historier om det som vi upplever ger mening och sammanhang. Hur kan vi mångfaldiga effekten av våra handlingar genom att förhålla oss till dem som uttryck för frigörande berättelser om demokrati och rättigheter för allt levande? Vad händer när vi använder vår kreativitet för att sprida berättelser som berör, väcker känslor och bygger rörelse? Hur gestaltas demokrati genom dig och mig? Hur fördjupar och integrerar vi engagemanget i en mångfaldsrörelse för rättighetsbaserad omställning, där olikheterna berikar helheten? Hur går vi vidare i vårt engagemang? Det är frågor som utforskas under den tredje kursträffen, där hela resan samtidigt integreras.

Träffen innehåller följande delmoment:

Demokratins rörelse

 • Engagemang som berör: Kreativitet i demokratins tjänst.
 • Att medskapa en demokratisk mångfaldsrörelse.

Integrering

 • Vi sammanfattar lärandet och utforskar nästa steg.

Närträffar och kostnader

Avgifter, kostnader för mat & logi

 • Kursen är kostnadsfri. En serviceavgift på 250 kr betalas i samband med antagning.
 • Det är även en avgift för studiematerial på 450 kr
 • Kostnad för mat och boende tillkommer. Under läsåret 24/25 är priset 1600 kr/kursträff fredag-söndag. Boende är del i dubbelrum, enkelrumstillägg 200 kr per natt.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

All personal

Nikolas Berg

Kursansvarig Ekopedagogik

Ingrid Berg

Kursansvarig

Fler under Övriga profilkurser

Alla utbildningar