Agroekologi – Småskalig odling i praktik och perspektiv

Om utbildningen

Karlskoga Folkhögskola fortsätter satsningen på kursen småskalig odling, med tydligt fokus på agroekologi. Kursen var Sveriges första inom ämnet Agroekologi som genomförs på gräsrotsnivå och startade 2016 och genomfördes under följande 5 år.

Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om Agroekologi – småskalig odling i praktik och perspektiv satt i ett större sammanhang.

För dig som har ambitioner att producera med småskaliga metoder för försäljning är det här en kurs för dig. Det gäller även om du har mer omfattande personliga odlarambitioner. Både grönsaker, åkerbruk och djurhållning kommer beröras under kursen även om grönsaksodlandet tar störst fokus.

För den som ser sitt odlande som ett socialt verktyg, ett sätt att bryta rådande strukturer, en politisk handling – ett steg mot förändring – så är det här rätt kurs.

Inom kursen träffar vi representanter från olika organisationer som genom odling och jordbruk arbetar för förändring och solidaritet.

Joel Holmdahl, som leder kursen tillsammans med Maria Danielsson, Maximilian Isendahl och Tove Sundström är verksam i NOrdBruks styrelse. NOrdBruk är en del av La Via Campesina (LVC) – drygt 200 miljoner organiserade småbönder. Det är inom LVC arbetet för Agroekologi från gräsrotsnivå bedrivs. Genom koppling till NOrdBruk är kursen i kontakt med ett europeiskt nätverk för agroekologiutbildningar inom folkrörelser.

Maria var tidigare engagerad i styrelsen för föreningen Andelsjordbruk Sverige. I föreningen strävar man efter en hållbar utveckling av andelsjordbruk i Sverige, ett sätt att producera mat i praktik och perspektiv där producent och konsument delar ansvar, risk och belöningar.

Joel och Maria bedriver även Rikkenstorps andelsjordbruk tillsammans med ett 70-tal medlemmar. På gården finns även mindre djurbesättningar och åkerbruk.

Maximilian Isendahl och Tove Sundström är båda studenter på SLU Alnarps hortonomprogram och skriver under 2022 sina masterarbeten i biologi. Sedan 2018 har de varit verksamma i studiecirkeln Jord Åt Folket, med fokus på matsuveränitet, mänskliga rättigheter och naturresursfrågor, med NOrdBruk och La Via Campesina som ledstjärnor. Jord Åt Folket har nu blivit en arbetsgrupp inom NOrdBruks styrelse med syfte att organisera stödmedlemmar och arbeta med folkbildning. 

Kursinnehåll

Vi arbetar utifrån det agroekologiska ramverket med frågan ”varför ska man odla?” samt vidare ”var och hur kan man odla?” likväl som att faktiskt odla i praktiken under ett odlingsår. Kopplad till odling kommer vi gå igenom grundläggande odlingskunskap såsom jord och näringslära, förodling, planering, plantering, underhåll, skörd samt även i viss mån förvaring och förädling.

För att besvara frågan om varför man ska odla småskaligt i Sverige på 2020-talet arbetar vi med teman utifrån agroekologi, matsuveränitet och global solidaritet. Representanter från organisationer som jobbar med odling som ett medvetet verktyg för att nå förändring och andra som jobbar med rättigheter kopplade till odling och mat inom olika kontexter kommer att vara de som leder vårt arbete framåt. Inom detta område kommer de ekonomiska och politiska processerna som ger förutsättningarna för jordbruket att analyseras närmare.

Vad gäller ”var och hur” man kan odla får vi ta del av kunskap från ledande personer inom forskning, föreningar och sammanslutningar som driver utvecklingen av moderna och hållbara former för odling på allt från små mångfacetterade jordbruk till skogsträdgårdar i stadsmiljö. Vi kommer även beröra ett flertal olika sociala odlingsformer, som andelsjordbruk (CSA) och sambruk, likväl som mer direkta former för att koppla ihop konsument och producent.

Med ordet ”hur” menar vi här i vilka sociala former odlandet kan bedrivas och inte odlingspraktik.

Arbetsformer

Kursens praktiska delar kommer ske delvis på Karlskoga folkhögskola men också på gården Rikkenstorp där Joel och Maria bor och verkar. Vi kommer följa odlingen av grönsaker och djurhållningen på gården under säsongen. Verksamheten på gården bedrivs med utgångspunkt i Agroekologi och har varit  delaktig i flera forskningsprojekt med kopplingar till ett stort nätverk av resurspersoner.

Det är en stor fördel och meriterande om du som sökande bedriver odling/småskaligt jordbruk i dag eller planerar att påbörja en liknande verksamhet. Ni förväntas under kursen relatera teoretisk kunskap och litteratur till era egna praktiska projekt.

 • Studierna sker på distans, 50%
 • Under året kommer det ske sex intensivhelger som du förväntas delta på.
 • IT/Internet; kursen kräver att du har tillgång till dator och internetåtkomst.
 • Kursen sköts via en digital kursplattform. 
 • Video, bild, skrivande, diskussioner mm kommer till stor del att ske via kursplattformen.
 • Litteratur; viss litteratur är obligatorisk
 • En del litteratur är på engelska
 • Gästföreläsare kommer att medverka vid flera intensivhelger.
 • Eget projekt, vissa projektarbeten baseras på deltagarnas förutsättningar.
 • Eget arbete ca 10-15 timmar per vecka, uppgifter kommer att skickas ut varje vecka.
 • Ibland teoretiska uppgifter, ibland mer praktiska.

Kursen är CSN berättigad, CSN-nivå: GYMNASIENIVÅ (A2)

Inträdeskrav

Det är viktigt med viss odlingskunskap och erfarenhet av föreningsliv och organisationer.

Du förväntas skriva ett personligt brev där du berättar om varför du vill gå kursen, vi prioriterar egna odlingsprojekt.

Sista ansökningsdag den 11 februari 2022. Du får besked senast den 16 februari om du är antagen.

Start kommer att ske på distans under vecka 9, 2022, med en distansintroduktion då vi kommer igång med den digitala plattformen och lära känna varandra (på distans). Närträffarna utgår från Karlskoga folkhögskola med studiebesök och utflykter till Rikkenstorp och andra aktörer/producenter.

Planerade närträffar under 2022:

 • 4-6 mars, Karlskoga folkhögskola
 • 22-24 april, Karlskoga folkhögskola
 • 4-5 juni, Karlskoga folkhögskola
 • 19-21 augusti, Karlskoga folkhögskola
 • 23-25 september, Karlskoga folkhögskola
 • 14-16 oktober, Karlskoga folkhögskola

Boende, material & kostnader

 • Mat, boende debiteras med 1400 kr per kursträff, och innebär del i dubbelrum eller flerbäddsrum.
 • Om du blir antagen och tackar ja till din plats tas ett förskott av serviceavgiften ut på 250kr och avräknas på första fakturan.
 • Boendet i Karlskoga är på vandrarhemmet och vi äter i skolans restaurang eller på utflyktsort.

Efter genomförd kurs bör du som deltagare ha ökat kunnande i den småskaliga odlingens utförande. Vi förväntar oss även att du förbättrat din förståelse för vilka samhällsprocesser som formar förutsättningarna för jordbruk och småskalig odling. Vår förhoppning är att vi tillsammans under kursen stärker den folkrörelse som samlar kraft för att skapa förändring och hitta vägar förbi industrins snäva ramar.

Vad är agroekologi?

(utdrag ur ”DEKLARATIONEN FRÅN DET INTERNATIONELLA FORUMET FÖR AGROEKOLOGI ” Nyéléni, Mali, 27 februari 2015)

Agroekologi är svaret på hur vi kan förändra och reparera vår materiella verklighet i ett livsmedelssystem och på en landsbygd som har ödelagts av industriell matproduktion och dess så kallade gröna och blåa revolutioner. Agroekologi ser vi som en viktig form av motstånd till ett ekonomiskt system som sätter vinst före liv.

Industrimodellen överproducerar mat som förgiftar oss, förstör markens bördighet, ansvarar för skogsskövlingen av landsbygdsområden, förorening av vatten och försurning av haven och dödandet av fiskebestånd. Viktiga naturresurser har gjorts till varor, och stigande produktionskostnader driver oss från marken. Jordbrukarnas frön stjäls och säljs tillbaka till oss för skyhöga priser, ”förädlade” som sorter som är beroende av kostsamma, kontaminerande jordbrukskemikalier.

Det industriella matsystemet är en viktig drivkraft för flera kriser; klimat, mat, miljö, folkhälsa och andra. Fri handel och avtal om företagsinvesteringar, ”Investor State Disputes Settlement”-förlikningsavtal och falska lösningar såsom koldioxidmarknader och den växande finansialiseringen av mark och mat, etc., alla som ytterligare förvärra dessa kriser.

Agroekologi inom ramen för matsuveränitet erbjuder oss en kollektiv väg framåt från dessa kriser.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.
Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett, för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Undervisande personal

All personal

Thomas Sönnerstam

Fastighetskötare, kursansvarig

Fler under Övriga profilkurser

Alla utbildningar