Projekt

Projekt
– Pågående och planerade projekt

Mobilisering av civilsamhället

Ett nätverk för föreningar

Karlskoga folkhögskola driver i samarbete med Karlskoga kommun ett projekt kallat Mobilisering av civilsamhället i Karlskoga. Målet är att skapa ett nätverk för det civila samhället i Karlskoga.

Föreningslivet är oerhört viktigt för vår välfärd, demokrati och hälsa och utgör en oerhört värdefull resurs för samhället. I klubblokaler, omklädningsrum, idrottshallar, teaterlokaler, bygdegårdar m.m. pågår massor av aktiviteter som fler behöver känna till och som förtjänar långt mer uppmärksamhet. Civilsamhället kallas ibland även för den tredje sektorn. Stat, kommun och landsting utgör den första, näringslivet den andra. Kommunen är tydlig i Karlskoga, likaså näringslivet. Genom t.ex. Möckelnföretagen och Centrumbolaget finns fungerande nätverk som samlar framför allt näringslivet. Dessa nätverk kan verka i sina medlemmars intressen och agera för ett gott näringslivsklimat. Nätverken gör också att näringslivssektorn blir en självständig och oberoende aktör.

Projektets grundidé är att ett nätverk för civilsamhället kommer att stärka föreningar och andra ideella aktörer. Nätverket ska verka för att synliggöra civilsamhället och dess betydelse för vårt samhälle. Vidare är målet att ett sådant nätverk kan stärka ”den tredje sektorn” till att bli en tydligare och mer oberoende aktör, både gentemot näringsliv och kommun. Ett nätverk för civilsamhället gynnar inte bara civilsamhället utan även både kommun och näringsliv. Civilsamhället blir en tydligare samarbetspart och ett nätverk kommer förhoppningsvis gynna föreningarna då det gäller att t.ex. samordna sina verksamheter, underlätta samarbeten, skapa större arrangemang och bli mer resurseffektiva. Fler och större arrangemang innebär fler besökare till Karlskoga, besökare som äter, sover, tankar sina bilar m.m.

Projektet drivs av Karlskoga folkhögskola med stöd från kommunen. Förhoppningen är att fler aktörer så småningom vill gå in och ta en aktiv del i projektet tillsammans med Karlskoga folkhögskola och Karlskoga kommun. Projektets idé om ett nätverk för civilsamhället bygger helt på frivillighet. De föreningar som vill är välkomna! Nätverkets uppgift kommer inte att vara att verka för specifika verksamheter. En förening ska tryggt kunna vara med i nätverket utan att detta hotar dess unika idéer, värden och profiler. Alla föreningar oavsett verksamhet är del i civilsamhället och som sådant finns viktiga gemensamma frågor som behöver lyftas och synliggöras i samhället.

Projektet blir permanent
Projektet Mobilisering av civilsamhället avslutades under hösten 2014. Under 2015 erhöll Möckelnföreningarna fortsatt stöd från Karlskoga kommun, Kultur- och förenings-förvaltningen med 250 000 kr. Karlskoga folkhögskola stöttade Möckelnföreningarna med en tjänst som verksamhetsutvecklare på halvtid. Under 2015 har Möckelnföreningarna verkat för att hitta fortsatt finansiering för 2016. Detta arbete har varit framgångsrikt. I juni beslutade Karlskoga kommuns fullmäktige att ge ett nytt ramtillskott till Kultur- och föreningsförvaltningen för fortsatt stöd till Möckelnföreningarna under 2016. Utöver detta inleder Möckelnföreningarna, med start 2016-01-01, ett samverkansarbete med Karlskoga bibliotek och Karlskoga folkhögskola; Bibliotek och ideell sektor, samverkansmodell. Detta innebär att Möckelnföreningarnas verksamhetsutvecklare kommer att arbeta heltid med placering på biblioteket. Samarbetets syfte är att ”utveckla samverkan mellan biblioteket och ideell sektor för att skapa mervärde för medborgarna och biblioteksbesökarna”.
Den 23 maj ägde Kulturkalaset rum. Möckelnföreningarna hade rollen som samordnare för kulturkalaset. Kulturkalaset är ett “kulturknytkalas“. Kulturaktörer inbjuds att medverka som arrangörer på Kulturkalaset. Varje aktör står som ansvarig för sitt arrangemang. I år gästades evenemanget av mer än 600 besökare och ca 30 olika aktörer bidrog med kulturinslag.
Under vecka 40 arrangeras framtidsveckan runt om i hela Sverige. I Karlskoga arrangerades framtidsveckan på Karlskoga bibliotek och Möckelnföreningarna fungerade som samordnare. Frågan om Möckelnföreningarna kunde ställa upp som samordnare kom från Örebro läns bildningsförbund och ROS-gruppen (regional omställning i samverkan). Folkbildningen stod för huvuddelen av inne-hållet men också andra organisationer med-verkade med program till Framtidsveckan.
Fortsatt stöd från Karlskoga kommun och Karlskoga folkhögskola

Fritidsbank startar
Under hösten har arbete gjorts med mål att i januari 2016 inviga Fritidsbanken i Karlskoga. Fritidsbanken är som ett bibliotek med fritidsartiklar. Den som vill kan gratis låna utrustning såsom skidor, skridskor, fotbollar, golfutrustning m.m. Fritidsbanken är ett koncept som startade i Deje som Karlskoga nu har anslutit sig till. Möckelnföreningarna är den organisation som står som ansvarig för verksamheten i Karlskoga och som undertecknat avtalet med Fritidsbanken. Detta innebär att föreningar som är medlemmar i Möckelnföreningarna automatiskt står bakom Fritidsbankens idé. Svenska Kyrkan, som även är medlem i Möckelnföreningarna, har tagit på sig ansvaret för det operativa arbetet med Fritidsbanken.

Ta gärna kontakt med oss med frågor, funderingar och idéer.
Epost: info@karlskogafhs.se

 

På väg

På väg projektet sker i samarbete med FinSam, Karlskoga-Degerfors.
Syftet med projektet är att erbjuda långtidsarbetslösa/långtidssjukskrivna en arbetsträningsplats på Karlskoga Folkhögskola. Denna arbetsträning ska ses som ett första steg på väg ut i arbetslivet efter lång arbetslöshet/sjukskrivning.

Handläggare ansvarar för urvalet till aktiviteten, utifrån individuell behovsprövning.

Anna Engdahl, Karlskoga folkhögskola: 0856 – 646 00 eller anna.engdahl@karlskogafhs.se

Kostnadsfritt
Aktiviteten är kostnadsfri och som deltagare behåller du den ersättning du har i dagsläget.

 

SMF – Studiemotiverande folkhögskolekurser

Är du arbetssökande, är mellan 16 och uppåt utan slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan? Då kan detta vara ett bra val för dig! Karlskoga folkhögskola har sedan våren 2010 bedrivit studiemotiverande kurser på tolv veckor för ungdomar som passar in på skrivningen ovan. Kursen ska underlätta för dig att påbörja eller återgå till fortsatta studier på olika nivåer. I kursen ingår studier i teman och kärnämnen, individuell coachning med studievägledning, grupprocesser och även praktiska inslag och studiebesök. Det finns också möjlighet till ämnesfördjupning och fritids- och kulturaktiviteter tillsammans med övriga kurser på folkhögskolan. Är du anvisad från arbetsförmedlingen som deltagare till studiemotiverande folkhögskolekurs har du rätt till ersättning. För mer detaljerad information hänvisas till din handläggare.

Kontaktpersoner
Arbetsförmedlingen Karlskoga, Tel. 0771 – 60 00 00

Karlskoga folkhögskola
Katarina Vitez, Tel. 0586 – 646 23
Epost: katarina.vitez@karlskogafhs.se