Välkommen till en kurs i socialt företagande på Karlskoga folkhögskola. Kursen är utformad för dig som arbetar i eller funderar på att starta ett socialt företag. För dig som vill lära dig mera, ta ledaransvar och har en egen affärsidé som du vill få möjlighet att utveckla.

Syfte och mål med utbildningen:
Kursen ska ge konkreta kunskaper om det sociala företagandet i sitt sammanhang i samhället och förhållandet till privat och offentlig sektor. Kursen ska ge stöd till verksamhetsledning och demokratiskt företagande. Deltagarna ska få arbeta med affärsidé och genom studiebesök komma i närkontakt med befintliga sociala företag. Målet är att deltagarna i kursen ska efter utbildningen vara stärkta att ta ansvar och ledarroller i sociala företag. Målet är också att deltagarnas affärsidéer ska utvecklas och leda till start av nya sociala företag.

Praktiskt om kursen:
Studierna bedrivs på deltid två dagar i veckan, onsdagar och fredagar, under läsåret 17/18. Kursstart är 6 september 2017. Sista dag för ansökan till kursen är 15 augusti 2017. Målgrupp för kursen är personer arbetar inom offentlig sektor, arbetar eller vill arbeta inom sociala företag. Personer som vill utbilda sig inom socialt företagande, vill ta större ansvar och vill utveckla en affärsidé. Undervisningen sker i grupp och för den som har behov av särskild anpassning och stöd utformas en individuell studieplanering. Folkhögskolan har god kompetens att ge specialpedagogiskt stöd. Under utbildningen kommer deltagarna få möjlighet till handledning av affärsidé och stöd i start av nytt socialt företag.

Kursplan:
1. Sociala företag i sitt sammanhang i samhället. Sociala företag i Sverige, olika driftsformer och omfattning Stödstrukturer och samverkan i samhället. Studiebesök vid ett socialt företag

2. Demokratiskt företagande – vad är det? Tydlig rollfördelning och demokratiskt arbetssätt Verksamhetsledare/handledarens roll Faktorer för ett positivt arbetsklimat, konflikthantering

3. Verksamhetsledning Utveckling av kompetens och empowerment i företaget Olika former av samverkan på marknaden Meningsfull sysselsättning och lönsam produktion, hur går det ihop? Kvalitetsutveckling

4. Affärsidé och företagsutveckling Marknadsanalys och företagsstrategier Konkurrensfrågor Ekonomi och verksamhetsplanering Marknadsföring

5. Projektperiod Slutprojekt i form av utveckling av ny affärsidé alternativt verksamhetsutveckling i befintligt företag.

Anordnare av kursen är Karlskoga folkhögskola och kursledning sker i samverkan med Coompanion Örebro, kooperativ företagsrådgivning. Till kursen knyts ett branschråd som består av sociala företag, Arbetsförmedlingen, Möckelnföreningarna och Coompanion Örebro. Kursen är en folkhögskolekurs och undervisningen är kostnadsfri men folkhögskolan tar en servicekostnad på 1550 kr/ termin. Kursen berättigar till CSN på deltid.