Karlskoga folkhögskola upprepar förra säsongens mycket lyckade kurssatsning i småskalig odling, men nu med tydligare fokus på agroekologi.

Kursen blir Sveriges första inom ämnet Agroekologi som genomförs på gräsrotsnivå.

Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om Agroekologi – småskalig och hållbar odling i teori och praktik satt i ett större sammanhang.

Det är en kurs för den som har personliga odlarambitioner likväl som för den med ambitioner att producera för försäljning. Både grönsaker, åkerbruk och djurhållning kommer beröras under kursen även om grönsaksodlandet tar störst fokus.

För den som ser sitt odlande som ett socialt verktyg, ett sätt att bryta rådande strukturer, en politisk handling – ett steg mot förändring – så är det här rätt kurs.

Inom kursen kommer vi träffa representanter från olika organisationer som genom odling och jordbruk arbetar för förändring och solidaritet.

 Joel Holmdahl som leder kursen är verksam i NOrdBruks styrelse som är en del av La Via Campesina (LVC) – 250 miljoner organiserade småbönder.
Det är inom LVC arbetet för Agroekologi från producenternas gräsrotsnivå bedrivs. Till stor del inom Nyeleniprocessen varifrån deklarationen om agroekologi utifrån gräsrotsrörelsernas definition härstammar.

Genom NOrdBruk och Joel är kursen i kontakt med ett nystartat europeiskt nätverk för agroekologiutbildningar inom folkrörelser.

Kursinnehåll

Vi arbetar utifrån det agroekologiska ramverket med frågan ”varför ska man odla?”
samt vidare ”var och hur kan man odla?” likväl som att faktiskt odla i praktiken under ett odlingsår. Kopplad till odling kommer vi gå igenom grundläggande odlingskunskap såsom jord och näringslära, förodling, planering, plantering, underhåll, skörd samt även i viss mån förvaring och förädling. Här är permakultur och organiskbiologisk odling centrala begrepp.

För att besvara frågan om varför man ska odla småskaligt i Sverige 2017 arbetar vi med teman utifrån agroekologi, matsuveränitet och global solidaritet. Representanter från organisationer som jobbar med odling som ett medvetet verktyg för att nå förändring och andra som jobbar med rättigheter kopplade till odling och mat inom olika kontexter kommer att vara de som leder vårt arbete framåt. Inom detta område kommer de ekonomiska och politiska processerna som ger förutsättningarna för jordbruket att analyseras närmre.

Vad gäller ”var och hur” man kan odla får vi ta del av kunskap från ledande personer inom forskning, föreningar och sammanslutningar som driver utvecklingen av moderna och hållbara former för odling på allt från små mångfacetterade jordbruk till skogsträdgårdar i stadsmiljö. Vi kommer även beröra en flertal olika sociala odlingsformer, som andelsjordbruk, CSA och sambruk, likväl som mer direkta former för att koppla ihop konsument och producent.
Med ordet ”hur” menar vi här i vilka sociala former odlandet kan bedrivas och inte odlingspraktik.

Arbetsformer

Kursens mer praktiska delar kommer ske på gården Rikkenstorp där kursansvarige Joel Holmdahl bor och verkar. Vi kommer följa odlingen av grönsaker och djurhållningen på gården under säsongen. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt i Agroekologi och är delaktig i flera forskningsprojekt med kopplingar till ett stort nätverk av resurspersoner.

Det är en stor fördel om du som sökande bedriver odling/småskaligt jordbruk i dag eller planerar att påbörja en liknande verksamhet. Ni förväntas under kursen relatera teorietisk kunskap och litteratur till era projekt.

Boende, material mm

Mat och boende under kurshelgerna debiteras med 980:-/helg

Boendet i Karlskoga är på vårt vandrarhem

OBS boende på gården Rikkenstorp sker i masslogi, gemensamma sovutrymmen.

Obligatorisk kurslitteratur ca 500:-

Kursen är i övrig helt kostnadsfri.

Kursen är CSN berättigad, CSN-nivå: GYMNASIENIVÅ (A2)

Inträdeskrav

Det är en fördel med viss odlingskunskap och erfarenhet av föreningsliv och organisationer

Du förväntas skriva ett personligt brev där du berättar om varför du vill gå kursen.

Sista ansökningsdag den 9 januari 2017, du får besked senast den 25 januari om du är antagen.

Start kommer sedan att ske under vecka 7, 2017, med en distansintroduktion.
Komma igång med den digitala plattformen och lite lära känna varandra (på distans).

Planerade närträffar är sedan:

3-5 mars i Karlskoga

21-23 april i Rikkenstorp

26-28 maj i Rikkenstorp

4-6 augusti i Rikkenstorp

1-3 september i Rikkenstorp

29 sept – 1 okt i Karlskoga.

Vad är agroekologi?

(utdrag ur ”DEKLARATIONEN FRÅN DET INTERNATIONELLA FORUMET FÖR AGROEKOLOGI ” Nyéléni, Mali, 27 februari 2015)

Agroekologi är svaret på hur vi kan förändra och reparera vår materiella verklighet i ett livsmedelssystem och på en landsbygd som har ödelagts av industriell matproduktion och dess så kallade gröna och blåa revolutioner. Agroekologi ser vi som en viktig form av motstånd till ett ekonomiskt system som sätter vinst före liv.

Industrimodellen överproducerar mat som förgiftar oss, förstör markens bördighet, ansvarar för skogsskövlingen av landsbygdsområden, förorening av vatten och försurning av haven och dödandet av fiskebestånd. Viktiga naturresurser har gjorts till varor, och stigande produktionskostnader driver oss från marken. Jordbrukarnas frön stjäls och säljs tillbaka till oss för skyhöga priser, ”förädlade” som sorter som är beroende av kostsamma, kontaminerande jordbrukskemikalier.

Det industriella matsystemet är en viktig drivkraft för flera kriser; klimat, mat, miljö, folkhälsa och andra. Fri handel och avtal om företagsinvesteringar, ”Investor State Disputes Settlement”-förlikningsavtal och falska lösningar såsom koldioxidmarknader och den växande finansialiseringen av mark och mat, etc., alla som ytterligare förvärra dessa kriser. Agroekologi inom ramen för matsuveränitet erbjuder oss en kollektiv väg framåt från dessa kriser.