Lär dig coacha unga – väx som människa och ledare!

Utveckla ditt ledarskap och få kunskap om människors beteende, ungdomskultur, projektarbete, hälsopedagogik och friluftsmetodik. Lär dig att leda och aktivera barn och ungdomar med fokus på ett främjande arbetssätt. Under utbildningens gång ges kunskap och verktyg för att bedriva projekt, både med och för ungdomar och barn.

Du som väljer denna yrkesutbildning bör ha lätt för att ta initiativ och samarbeta med andra. Efter utbildningen finns behov av dina kunskaper på fritidsgårdar, i kyrkor, skolor, studieförbund, kriminalvård, ideella föreningar eller organisationer för olika funktionsvariationer m fl.

Du ska för att kunna antas ha behörighet för högskolestudier. Du har grundläggande behörighet om du har:
godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng
godkänt på 90 procent av kurserna på en fullständig gymnasial vuxenutbildning
en utbildning från en folkhögskola som ger grundläggande behörighet för yrkeshögskola
en utländsk motsvarighet till gymnasieutbildning.

Detta innebär i korthet att du har motsvarande godkänd nivå i sju kärnämneskurser:
-Svenska A och B, eller Svenska som andraspråk A och B
-Engelska A
-Matematik A
-Samhällskunskap A
-Naturkunskap A
-Religionskunskap A
-Historia A

De som studerat enligt de nya reglerna i Lgr 11 ska ha behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Detta motsvarande godkänd nivå i följande kurser:
-Svenska 1 och 2 eller Svenska som andraspråk 1 och 2
-Engelska 5
-Matematik 1 a, b eller c
-Samhällskunskap 1a1
-Naturkunskap 1a1
-Religionskunskap 1
-Historia 1a1

Studieområden

Utbildningen omfattar 80 veckor heltidsstudier, ca 40 timmar per vecka. Arbetsdagen är oftast 09.00 – 16.00.  Vi har fördelat studieområdena enligt nedan. Cirka hälften av studietiden är schemalagd eller verk­samhetsförlagt lärande – resten är självstudier, grupp- och projektarbeten samt inläsning.

Människans växande och livsvillkor, 11,5 veckor

Utbildningsområdet behandlar beteendevetenskapliga teorier och perspektiv såsom människans utveckling, uppväxt- och livsvillkor både som individ och samhällsvarelse. Begrepp som socialisation, identitet, integration, funktionsvaritation och mångfald är centrala tillsammans med fritidskulturen i dessa sammanhang. Vi lä­ser psykologi, sociologi, kultur och tro, hälsopedagogik, och normalitet och avvikelse.

Samhälle, fritidskulturer och fritidsarbete, 10,5 veckor

Utbildningsområdet behandlar samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv utifrån både enskilda och grupper. Fokus ligger på möjligheter till makt, delaktighet, resurser och trygghet. Här finns ämnen som samhälls- och rättskunskap, sociologi, mångkulturalism, ungdomskultur, genus och jämställdhetsfrågor, förebyggande och främjande fritidsarbete.

Pedagogik och Ledarskapsutveckling, 16,0 veckor

En humanistisk människosyn som grund för ett salutogent och demokratiskt ledarskap är utgångspunkten i fritidsledarens arbete. Pedagogiska teorier och modeller samt kunskaper om grupprocesser och grupputveckling är grundläggande för att kunna arbeta med förändringsarbete och projektmetodik. Här ska vi studera ledarskapets olika former, förhållningssätt och förutsättningar samt grup­processer och grupputveckling i ett social­psyko­logiskt och etiskt perspektiv. Inom detta område läser vi gruppsykologi, pedagogik, ledarskap, coaching, samt de två stora delarna pedagogiskt ledarskap och fri­luftsmetodik, innefattande sommar- och vinter­fjäll, kanotfärd samt friluftsliv och läger i när­miljön.

Fritidsarbetets metodik, 12,3 veckor

Inom utbildningsområdet Fritidsarbetets metodik är utgångspunkten att arbeta med hur fritidsverksamhet skapas utifrån en given målgrupp, oavsett sammanhang, som utgår från deltagarna i verksamhetens behov och önskemål. Här bearbetas hur givna uppdrag kan omsättas i konkret verksamhet. Att analysera, utvärdera och vidareutveckla metoder är centrala delar i utbildningsområdet. Vi läser ämnen som administration, ungdomskultur, yrkesmeto­dik, demokrati och integration, skapande, sociala medier, kamratövningar och praktisk pedagogisk tillämpning.

Fritiden som forskningsfält, 10,0 veckor

Utbildningsområdet innehåller grunderna i såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder inom fritidsområdet vilka ska tillämpas i ett uppsatsarbete eller motsvarande.Genom introduktion till forskning skapas förståelse för forskning inom yrkesområdet. Inom detta område studerar vi fritidsve­tenskap, fritidsforskning, forskningsmetodik, och det civila samhället.

Pedagogisk professionell utveckling, 12,7 veckor

Utbildningsområdet Pedagogisk professionell utveckling innebär arbetsplatsförlagt lärande (APL). I utbildningen ingår minst 12 veckor handlett arbetsplatsförlagt lärande inom yrkesområdet.  

Ditt spår, 7 veckor

Vart vill du nå med utbildningen?

Det finns många verksamheter där fritidsledare får jobb, några av dessa är: fritidsgårdar, kyrka och samfund, behandlingshem, studieförbund, kriminalvården, låg- mellan- och högstadiesko­lor, fritidshem, ideella föreningar och handi­kapp­or­gani­sationer m.fl.

Därför kan du hos oss välja ditt spår både i APL under 6 veckor och under vårterminen i 2:an och i en B-uppsats i ett större projekt­arbete – examensarbete.

Vi ger dig tid att få en djupare kunskap om den verksamhet inom yrkesområdet som du tycker är mest intressant.

Kurstid

21 aug 2019 – jun 2021

Kostnader

Undervisningen är gratis men vi tar ut en serviceavgift på 1650 kr/termin, här ingår eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet i undervisningslokaler, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial mm. Vid antagning betalas en bekräftelseavgift på 250 kr, vilken avräknas på första fakturan.

Väljer du att bo på skolans internat ingår frukost och lunch måndag – fredag till en kostnad av 960/1075 kr/vecka. Kostnaden delas upp på 4 ggr/termin.

Du som inte bor på internatet kan köpa lunch  i skolans restaurang. En lunch kostar 65 kr, 10 luncher 600 kr.

Du betalar utöver detta själv litteratur, undervisningsmaterial, studieresor och fjällutbildning, beräknat till ca. 9000 kr/läsår.

Du behöver också ha en egen bärbar dator för att genomföra dina studier hos oss.