Rutiner för disciplinära åtgärder

– Rutiner för disciplinära åtgärder

Den grundläggande attityden från Karlskoga folkhögskola är att på alla sätt stödja våra studerande för att man skall kunna fullfölja sina studiemål. Det är emellertid ibland nödvändigt att vidta åtgärder som visar att vi menar allvar med de uppsatta reglerna.

Grova eller upprepade avvikelser från nedan angivna skolregler på skolans område kan leda till en tids avstängning eller avskiljande från undervisningen alternativt internatet. Orsakerna kan vara:

* Alkohol, narkotika/droganvändning, påverkan eller hantering på skolans område. Se alkohol och drogpolicy

* Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning. Se likabehandlingsplanen

* Stöld, hot eller handlingar som åstadkommer skada på egendom, annans eller skolans.

* Hög och oredovisad frånvaro från undervisningen. Se rutiner för låg närvaro.

* Fusk. Se vår definition av fusk.

* Brott mot skolans IT-Regler. Se IT-regler

Avstängning från internatet kan också ske vid åsidosättande av internatets villkor och föreskrifter. Se hyresavtal

Gången i dessa ärenden är som följer:

1 Kursföreståndare och utbildningsledare och/eller rektor i samråd med StuderandeHälsoTeamet kallar till samtal där man utdelar en skriftlig varning. Då försöker man också, så långt det är möjligt, hitta vägar för hur man skall kunna stödja den studerande så att fortsatta problem kan undvikas. I särskilt grova fall där studerande eller personal utsätts för risk stänger rektor omedelbart av eller skiljer den studerande från internatet/undervisningen. Vid varning eller avstängning upprättas ett dokument som undertecknas av båda parter. Beslut om permanent avstängning av studerande från folkhögskolan fattas av skolans styrelse. Dessa beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse.

2 Om problemen upprepas beslutar rektor om avstängning under viss tid och/eller skolans styrelse om avskiljande från undervisningen permanent om så inte redan skett enligt punkt 1. Detta beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse.

3 Om den studerande är missnöjd med skolans beslut kan man vända sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd (FSR). FSR kommer då att bedöma om ärendet har hanterats korrekt enligt vår studeranderättsliga standard. FSR kan också yttra sig om våra regler är tydliga och ändamålsenliga och granska vårt agerande utifrån ett studerandeperspektiv. Du når FSR på 08-412 48 10 eller fsr@folkbildningsradet.se

4 Efter en avstängningsperiod börjar man om från punkt 1 om man finner att studierna kan återupptas. Man bör vara medveten om att marginalerna nu är mindre och att kravet på att den studerande följer uppsatta regler blir hårdare.

Alla ärenden dokumenteras och följs upp. Alla brott polisanmäls